زن شمالی - 1390
رنگ روغن روی کاغذ
سایز : 40*30 سانتی متر