چهره - 1388
رنگ روغن روی بوم
سایز : 40*51 سانتی متر