نور - زنی در نور - 1383
رنگ روغن روی بوم
سایز : 60*80 سانتی متر