دختری لای درب - 1387
رنگ روغن روی بوم
سایز : 80 * 105 سانتی متر