دختری جلوی پنجره - 1386
رنگ روغن روی بوم
سایز : 69*95 سانتی متر