طبیعت بی جان - 1386
رنگ روغن روی بوم
سایز : 70*50 سانتی متر