دست فروش - 1382
رنگ روغن روی بوم
سایز : 73 * 100 سانتی متر