مرد هندی - 1390
رنگ روغن روی بوم
سایز : 90*80 سانتی متر