ابیانه - 1390
رنگ روغن روی بوم
سایز : 41*66 سانتی متر