1   2   3   4   5   6 
 

طبیعت بی جان
مداد قهوه ای روی کاغذ