1   2   3   4   5   6 
 

سه بچه
مداد رنگی روی کاغذ