1   2   3   4   5   6 
 

شهر فرنگ - 1381
مداد قهوه ای روی کاغذ
سایز : 55 * 44 سانتی متر