1   2   3   4   5   6 
 

چهره - 1385
مداد رنگی روی کاغذ
سایز : 41.5 * 29.5 سانتی متر